Ouderbijdrage

Zoals iedere school vraagt ook onze school een vrijwillige ouderbijdrage. Hieruit worden de extra activiteiten voor kinderen bekostigd, zoals het sinterklaas- en kerstfeest, het afscheid van schoolverlaters e.d.

Daarnaast worden er die zaken uit bekostigd, die niet bekostigd kunnen worden uit de schoolmiddelen.

Het schoolfonds loopt geheel via de girorekening van de penningmeester van de ouderraad. 

Bedrag

Het bedrag is na overleg met uw Medezeggenschapsraad vastgesteld op € 35,-. Dat kan in één keer betaald worden of u betaalt het in 3 termijnen.

Als uw kind later in het schooljaar instroomt op onze school, dan wordt het bedrag aangepast.

Wanneer het betalen problemen oplevert, dan kunt U een beroep doen op de voorziening bij de Sociale Dienst van de gemeente Rotterdam. De Gemeente Rotterdam heeft ook een speciale regeling om ouders financiële ondersteuning te bieden bij uitgaven voor school, sportclub of vereniging.

Ieder jaar legt de MR verantwoording af aan de ouders over het gevoerde financieel beleid.

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de Ouderraad waarop de ouderbijdrage kan worden gestort is NL65 RABO 0171 7512 56 op naam van Stichting Boor, inzake Cornelis Leeflangschool.

Er is momenteel één rekeningnummer voor de twee samenwerkende scholen (SBO de Kring en SBO Cornelis Leeflang).