Visie en Missie

1. Visie op het SBO in het algemeen.

Kinderen zijn uniek. Ieder kind beschikt over een gave of talent. Ieder kind heeft recht op erkenning als waardevol persoon en maakt deel uit van een groter geheel (het gezin, de groep, de school, de buurt, de maatschappij). Wanneer een kind met specifieke onderwijsbehoeftes het onderwijs op maat ontvangt met hulp van gespecialiseerd personeel op het gebied van  leer-en gedragsproblemen en op het sociaal-emotionele vlak, krijgt het kind de kans zich te ontwikkelen tot volwaardig lid van de maatschappij. Wij stellen alles in het werk om dat doel te bereiken.

2. Visie van SBO De Kring.

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes volgen onderwijs op onze school. Zij hebben net iets meer nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen. Wij hebben hoge verwachtingen van de leermogelijkheden van ieder kind en vergeten niet de realiteit. Daarom bieden wij een stevige structuur in een veilig en gezond pedagogisch klimaat.

Wij werken vanuit de onderwijsbehoeftes van kinderen en vertalen dit in groepsplannen en onderwijsarrangementen. We spelen in op de belevingswereld van de kinderen en passen ons onderwijs (leerstofaanbod) en onze benadering hierop aan. We hebben hoge verwachtingen van ieder kind. Daarom sturen wij op zo hoog mogelijke leeropbrengsten.

Wij werken samen met ouders. Wij achten hun mening over hun kind. Wij gaan uit van ouderbetrokkenheid en zien ouders als educatief partner binnen de ontwikkeling van het kind. Ouders nemen dus deel aan alle bijeenkomsten binnen de schoolse setting en zijn actief betrokken bij het onderwijsleerproces.

3. Missie van de school

Iedere leerkracht beschikt over een Masterdiploma (Master SEN).  Vanuit hoge betrokkenheid op leerlingen en ouders hebben wij ook hoge verwachtingen van de leerlingen. Dus hebben wij ook hoge verwachtingen van onszelf als team en stellen wij eisen aan elkaar als professional.

De directeur stuurt samen met de interne begeleider het kwaliteitsbeleid in de school en haalt het beste uit iedere leerkracht. Kwaliteit begint bij jezelf en veronderstelt het beste uit ieder kind te halen. Talenten van kinderen worden gezien en gevierd. De behoefte tot ontwikkeling is bij ieder kind aanwezig en ieders talent (succeservaring) is de kurk waarop die ontwikkeling tot groei en bloei komt.

Het team werkt continue aan verbeteringen en innovaties. Wij willen als team graag voorop lopen in ontwikkelingen die leiden tot het hoogst haalbare in ieder kind. Dit vraagt van ieder teamlid om continue te leren van en met elkaar.

In ons voedingsgebied werken wij samen met andere scholen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs (SO), voortgezet onderwijs (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

4. Onderscheidend.

Waarin onderscheidt de Kring zich?

Het team van de Kring is zeer goed ingespeeld op elkaar. Er wordt goed gecommuniceerd met elkaar en geanticipeerd op onderwijsbehoeften van ieder kind. Er heerst een goede en prettige werksfeer met een hoge betrokkenheid op elkaar. De samenwerking is optimaal en de succeservaringen worden gedeeld met elkaar. Iedere leerkracht kent ieder kind. Een kleine school is als een familie, we zorgen goed voor de kinderen en voor elkaar.