Wat de kinderen van onze school vinden.

In het afgelopen schooljaar is onder de kinderen een leerlingen-tevredenheidspeiling gehouden.

Deze peiling laat zien dat de kinderen de school een voldoende geven. De algemene tevredenheid van de kinderen op onze school ligt hoger (8,6) dan het landelijk gemiddelde (8,2).

De kinderen geven aan dat er een paar punten zijn waar zij graag verbetering in willen zien. Dat zijn:

1. Omgang van leerlingen onderling.

2. Feedback en ondersteuning van de leerkracht.

3. Schoolgebouw en omgeving.

4. Ouderbetrokkenheid.

Gedurende het schooljaar 2011-2012 zijn hierover de volgende afspraken gemaakt of acties ondernomen.

1. Omgang leerlingen onderling: Alle leerkrachten zien toe op duidelijke regels in de klas ten aanzien van de omgang van de kinderen onderling. Kinderen worden aangesproken op hun gedrag en daarbij wordt direct het gewenste gedrag benoemd. Op geen enkele wijze wordt agressie onder kinderen geaccepteerd. Ouders worden direct geinformeerd over incidenten en daarbij wordt van ouders verwacht dat zij samen met de leerkracht inspanningen verrichten om het ongewenste gedrag te voorkomen.

2. Feedback en ondersteuning van de leerkracht: Alle leerkrachten geven direct positieve feedback aan kinderen. Kinderen worden individueel aangesproken op het gewenste gedrag. Kinderen worden van dichtbij (zachtjes) gecorrigeerd en van veraf (hardop) beloond.

3. Schoolgebouw en omgeving: De lokalen en de hal worden regelmatig versierd en aantrekkelijk en uitdagend ingericht. Het schoolplein wordt wekelijks (en in het weekend) gecontroleerd op zwerfvuil en schoongehouden. Jeugd- en jongerenwerk ziet toe dat hangjongeren tijdens het weekend het plein netjes achterlaten.

4. Ouderbetrokkenheid: In het schooljaar 2012-2013 wordt in oktober gestart met een nieuwe Ouderraad. Ouders worden gevraagd zich geïnteresseerd op te stellen en regelmatig contact te onderhouden met de leerkrachten. Leerkrachten leggen huisbezoeken af en zijn geïnteresseerd in de thuissituatie van de kinderen. Ouders zijn betrokken bij de school en wonen alle oudercontactavonden bij, zoals rapportgesprekken, thema-avonden, informatie-avonden. Ouders zien erop toe dat de kinderen op tijd naar bed gaan. 47% van de kinderen gaat te laat naar bed (na negen uur).