Medezeggenschapsraad [MR]

Samenstelling:
De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het personeel van de school. De oudergeleding (twee ouders) wordt gekozen door de ouders. De zittingsduur is meestal twee jaar. Het personeel benoemt eveneens uit zijn midden twee vertegenwoordigers.

Taken:
In het algemeen kan worden gezegd dat het de taak is van de MR de belangen te behartigen van de leerlingen en hun ouders alsmede het personeel in de ruimste zin van het woord.

Bevoegdheden:
Om bovengenoemde taak naar behoren uit te kunnen oefenen is in het medezeggenschapsreglement en de statuten van de MR een aantal bevoegdheden opgenomen. In de meeste gevallen heeft de oudergeleding adviesbevoegdheid en heeft de schoolgeleding van de MR instemmingbevoegdheid.Voorbeelden waarover het laatste schooljaar is gesproken zijn o.a.de onderlinge samenwerking tussen MR en directie, communicatie naar de achterban, de teamleden en de ouders, de oudertevredenheidsenquete en het formatieplan. 

Vergaderingen:
De vergaderingen zijn openbaar tenzij er gewichtige redenen zijn om de vergadering besloten te maken. De notulen zijn altijd op de school aanwezig en op verzoek kunt u de notulen lezen. Ook krijgt de voorzitter van de Ouderraad een exemplaar van de notulen toegestuurd. De directeur van de Kring is meestal bij de vergaderingen aanwezig. Soms wordt besloten om eerst alleen met MR leden te vergaderen zodat de MR beter in staat is haar standpunt te bepalen en komt de directeur later bij de vergadering.

Klachten:
Indien er klachten zijn, kunt u de MR hierover benaderen. Het is echter gebruikelijk dat klachten eerst bij de leerkrachten en het team en vervolgens bij de directie worden aangekaart, eventueel in afschrift naar de MR. Indien geen bevredigende oplossing word gevonden dan ligt het voor de hand om de MR te benaderen. Zie ook het hoofdstuk klachten in de schoolgids.

Communicatie:
De schoolgeleding van de MR koppelt in de teamvergaderingen terug aan het team wat er in de MR besproken is. De voorzitter van de MR schrijft regelmatig in de nieuwsbrief. Ook kunt u altijd telefoonnummers van de MR leden opvragen bij de school zelf en kunt u altijd zelf in contact treden met een lid van de MR.

Oudergeleding:
Patrick de Jong
Irene Gruppelaar

Personeelsgeleding:
Marlene van Venrooij, intern begeleider
Terry Burm, leerkracht

Contact: mr@sbo3boor.nl