Ik heb een vraag

Heeft u een vraag of een opmerking? Neem dan direct contact met ons op!

010 - 4371756d.faber@sbo3boor.nl

Ouderparticipatie

De Cornelis Leeflang vindt regelmatig en goed contact met ouders belangrijk. Niet alleen over de vorderingen en het welbevinden van de kinderen, maar ook over allerlei andere zaken, bijvoorbeeld het organiseren van projecten of meedenken over het schoolbeleid.

De school heeft zowel een actieve ouderraad (OR) als een actieve medezeggenschapsraad (MR).

De MR adviseert de leiding van de school en beslist mee over belangrijke onderwerpen. Onderwerpen waar de MR instemmingsrecht heeft zijn onder andere het schoolplan en de personeelsformatie.

De OR is vooral betrokken bij het mede organiseren van allerlei activiteiten op school zoals de schoolreizen, verschillende feesten etc. Hierdoor is de OR een belangrijke schakel tussen ouders en de school.

Vergaderingen van de OR en MR zijn openbaar.