Ik heb een vraag

Heeft u een vraag of een opmerking? Neem dan direct contact met ons op!

010 - 4371756d.faber@sbo3boor.nl

Visie, missie, doelstellingen en kwaliteit

Visie, missie en doelstellingen

De essentie van de Cornelis Leeflang school is dat we speciale zorg bieden, die in de gewone basisschool niet geboden kan worden. Op onze school zitten leerlingen die gespecialiseerde begeleiding nodig hebben op het gebied van leren en/of gedrag. De Cornelis Leeflang school heeft een samenwerkingsverband met PPO Rotterdam.

Wij werken er hard aan om onze leerlingen, die op de basisschool te vaak en te veel faalervaringen hebben opgedaan, weer inspiratie te bieden en hun gevoel van eigenwaarde te herstellen.

 

Iedere leerling is uniek. We willen dat elke leerling de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen, waarbij er niet zozeer gekeken wordt naar wat het kind niet kan, maar juist naar wat de mogelijkheden van dit kind zijn.

 

Visie

Wij op de Leeflangschool werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, gericht op de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering, door te denken in oplossingen, zorgvuldig om te gaan met mensen en processen, elkaar aan te spreken op gedrag, en te doen wat je zegt en te zeggen wat je doet.

 

Missie

“Samen met ouders en kind de hoogst haalbare doelen stellen om het maximale te kunnen bereiken”

 

Doelstelling

Het doel van de Cornelis Leeflangschool  is :

het op professionele wijze bieden van passend onderwijs aan kinderen voor wie noch het basisonderwijs noch het speciaal onderwijs in de leerbehoefte kunnen voorzien.

 

Kwaliteit van het onderwijs

De leerkracht doet ertoe! Een belangrijke en bepalende factor is de leerkracht die voor de klas staat. De leerkrachten zijn bezig met de studie “Master Special Educational Needs”, een post HBO - opleiding die speciaal gericht is op het vergroten van de leerkrachtvaardigheden in het speciaal basisonderwijs. De interne begeleider is zeer ervaren en beschikt over de vereiste diploma’s. Evenals de leerkrachten bekwamen de IB-er en de directeur zich door studie. De schoolleiding volgt momenteel een Masteropleiding in het aansturen van complexe organisaties.

Wij willen het beste voor uw kind en vragen het uiterste van ons team.

Ieder nieuw teamlid dient te beschikken over een Masteropleiding SEN.

Gedurende het schooljaar zijn er studiedagen voor het gehele team.

Daarnaast zijn er wekelijkse vergaderingen waarin onderwijskundige-, leerling- en schoolzaken worden besproken.

 

Leerlingen binnen het speciaal basisonderwijs moeten vaak op verschillende wijzen benaderd worden, waarbij ieder kind zich op zijn of haar niveau moet kunnen ontwikkelen. Daarbij geldt dat naast de cognitieve ontwikkeling (het leren) ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van groot belang is. De kinderen hebben in veel gevallen faalervaringen en reageren daarom anders dan kinderen in het regulier onderwijs die een ongestoorde ontwikkeling doormaken. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het pedagogische klimaat binnen de school (de manier waarop de medewerkers met de leerlingen omgaan).

We richten ons daarom op:

het herstellen van een eventueel gestagneerde ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal-emotioneel;

zo mogelijk verminderen of opheffen van belemmeringen in het functioneren;

het vinden van compensaties voor blijvende problemen (dus op een andere wijze toch goed kunnen functioneren);

het bieden van veiligheid, geborgenheid en duidelijkheid.

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsprofiel opgesteld, waarbij de resultaten van de leerlingen twee maal per jaar worden getoetst en beoordeeld

Er wordt op school gewerkt vanuit het kader Handelingsgericht en opbrengstgericht werken,

Beleid en activiteiten worden in overleg met de ouders uit de ouderraad en medezeggenschapsraad vastgesteld en georganiseerd.